STAMAR

FKM Kauczuk fluorowy

There are no translations available.

FKM Kauczuk fluorowy

 

Temperaturowy zakres stosowania: -25°C do +200°C, krótkotrwały do +250°C

odporny:
- oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi,
- węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
- trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie
fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych(HSC),
- oleje syntetyczne do silników lotniczych,
- paliwa,
- niepalny,

nieodporny:
- stężone roztwory ługu sodowego i kwasów,
- kwasy organiczne(octowy),
- ketony, estry i etery małocząsteczkowe(octan etylu, dioksan)